Luc.2:14

‘Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’ Noot en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft – Andere handschriften lezen: ‘en vrede op aarde; hij vindt vreugde in de mensen’.

Jes.7:14

Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel Noot Immanuel – Immanuel kan worden vertaald als ‘God met ons’. noemen.

Luc.1:46-55

Maria zei:
‘Mijn ziel prijst en looft de Heer,

mijn hart juicht om God, mijn redder:

hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,

ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan,
heilig is zijn naam.

Barmhartig is hij, van geslacht op geslacht,
voor al wie hem vereert.

Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm
en drijft uiteen wie zich verheven wanen, Noot en drijft uiteen wie zich verheven wanen – Ook mogelijk is de vertaling: ‘de plannen van hoogmoedigen stuurt hij in de war’.

heersers stoot hij van hun troon
en wie gering is geeft hij aanzien.

Wie honger heeft overlaadt hij met gaven,
maar rijken stuurt hij weg met lege handen.

Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar,
zoals hij aan onze voorouders heeft beloofd:
hij herinnert zich zijn barmhartigheid
jegens Abraham en zijn nageslacht,
tot in eeuwigheid.’
]

Luc.1:67-79

Zijn vader Zacharias werd vervuld van de heilige Geest en sprak deze profetie:

‘Geprezen zij de Heer, de God van Israël,
hij heeft zich om zijn volk bekommerd en het verlost.

Een reddende kracht heeft hij voor ons opgewekt
uit het huis van David, zijn dienaar,

zoals hij van oudsher heeft beloofd bij monde van zijn heilige profeten:

bevrijd zouden we worden van onze vijanden,
gered uit de greep van allen die ons haten.

Zo toont hij zich barmhartig jegens onze voorouders
en herinnert hij zich zijn heilig verbond:

de eed die hij gezworen had aan Abraham, onze vader,
dat wij,
ontkomen aan onze vijanden,
hem zonder angst zouden dienen,
toegewijd en oprecht,
altijd levend in zijn nabijheid.

En jij, kind, jij zult genoemd worden: profeet van de Allerhoogste,
want voor de Heer zul je uit gaan om de weg voor hem gereed te maken,

en om zijn volk bekend te maken met hun redding
door de vergeving van hun zonden.

Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God
zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan

en verschijnen aan allen die leven in duisternis
en verkeren in de schaduw van de dood,
zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.’

1Tim.1:15-17

Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming: Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Ik was de eerste,
en juist over mij heeft Christus Jezus zich ontfermd; ik was de eerste aan wie hij zijn grote geduld toonde, zodat ik een voorbeeld werd voor allen die in hem geloven en het eeuwige leven zullen ontvangen.
Aan de koning der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare en enige God, zij de eer en glorie tot in alle eeuwigheid. Amen.

Luc.1:35

De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.